Praktische zaken

privacy

Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uitzondering: Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard (ingaande de datum van de laatste behandeling)

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

WERKWIJZE

Onder het kopje “werkwijze” vindt u een beschrijving van de verschillende stappen die ik achtereenvolgens doorloop.

 

DATALEKKEN

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marleen Ghering via 06-10609272 of info@marleenghering.nl.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Zij is de organisatie waar je een data-lek kunt melden. Dit kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/het-werk-van-de-autoriteit-persoonsgegevens

 

COOKIES

Op de website Marleenghering.nl worden alleen functionele, ofwel sessions cookies gebruikt. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Functionele cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. Ze worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Contact

Tobias Asserlaan 108 | 5056 VD | Berkel Enschot | info@marleenghering.nl | tel.: 06 106 092 72 |