Praktische zaken

voorwaarden

Voorwaarden

 

artikel 1

Alle bepalingen conform de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

artikel 2

Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

 

artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.

 

artikel 4

Bij niet tijdige betaling (binnen dertig dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

 

artikel 5

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

Artikel 6: Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling, geldt onverkort dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door uitblijven van betaling, dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt beperkt te worden. Deze regeling hoort bij de standaard samenwerkingsovereenkomst van de NVPA.

 

NVPA

Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal begeleiders.

De bij het NVPA aangesloten therapeuten hebben zich verbonden verklaard met de NVPA- beroepscode.

 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

 

Adresgegevens beroepsvereniging:

Het NVPA | Postbus 35 | 5400 AJ te Uden

Telefoon 0413-330 680

www.het-NVPA.nl

e-mail: info@het-NVPA.nl

Home

Contact

Tobias Asserlaan 108 | 5056 VD | Berkel Enschot | info@marleenghering.nl | tel.: 06-10 60 92 72 |

KVK 54806461 |  Btw-id NL001781109B21